Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. Door inschrijving bij CrossFit Down to Earth verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Inschrijven is mogelijk vanaf 16 jaar. Bij interesse onder de 16 jaar vragen wij u contact met ons op te nemen. 

ARTIKEL 2 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. CrossFit Down to Earth en/of haar leiding en CrossFit trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. CrossFit Down to Earth en/of haar leiding en CrossFit Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
 3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. De deelnemer zal CrossFit Down to Earth en/of haar leiding en CrossFit trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

ARTIKEL 3 – LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 2. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging.
 3. Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze automatisch met dezelfde periode verlengd.
 4. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande per de eerste van de volgende maand); Opzeggingen dienen per e-mail te worden ingediend.
 5. Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient per e-mail te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 6. Het is mogelijk om een abonnement te pauzeren in geval van een lange reis, voor en/of na een bevalling of bij een langdurige blessure. Een pauze kan worden ingelast voor een minimum van één kalendermaand. Een pauze kan worden aangevraagd per e-mail, uiterlijk voor de 15e van de voorgaande maand. Hier zitten verder geen kosten aan verbonden.

ARTIKEL 4 – HUISREGELS

 1. De deelnemer dient zich te houden aan de door CrossFit Down to Earth gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
 2. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Down to Earth gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten.

ARTIKEL 5 – LESSEN

 1. CrossFit Down to Earth behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 2. Op officiële of erkende feestdagen mag CrossFit Down to Earth de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.
 3. CrossFit Down to Earth behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Down to Earth te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Down to Earth te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Bij langdurige afwezigheid van een CrossFit trainer van CrossFit Down to Earth zal CrossFit Down to Earth geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

ARTIKEL 6 – BETALINGSTERMIJN / INCASSO

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Down to Earth eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. Indien de deelnemer na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
 4. Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van CrossFit Down to Earth heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Down to Earth.

ARTIKEL 7 – PERSOONSGEGEVENS

 1. CrossFit Down to Earth verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van CrossFit Down to Earth zijn opgenomen. CrossFit Down to Earth en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Down to Earth te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Down to Earth kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

ARTIKEL 8 – OVERIGE BEPALINGEN

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Down to Earth beoordeeld en beslist.
 2. CrossFit Down to Earth behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.


Privacy verklaring

CrossFit Down to Earth verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van CrossFit Down to Earth zijn opgenomen. CrossFit Down to Earth en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens.  

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: CrossFit Down to Earth, gevestigd te Boschdijk 740, Eindhoven …. (Postcode), Kvk-nummer: …..

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door CrossFit Down to Earth. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum

Uw gegevens zullen ook worden gedeeld met SportBit. Dit bedrijf verzorgt het inschrijfsysteem en de betalingsverwerking van CrossFit Down to Earth.

Artikel 3 – Wijzigingen

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Down to Earth te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Down to Earth kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

Artikel 4 – Reden van verwerking persoonsgegevens

De redenen dat we uw persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Een betere dienstverlening te kunnen bieden
 • Het onderhoud van relaties met leden
 • De ledenadministratie up-to-date houden

Je gegevens kunnen ook anoniem worden gebruikt door google analytics.

Artikel 5 – Uw rechten

 1. Volgens de AVG wetgeving heeft u recht op inzage, rectificatie en wijziging van uw persoonsgegevens. Mocht u hiervan gebruik willen maken, stuur dan een mailtje naar info@crossfitdowntoearth.nl.
 2. Wettelijk gezien zijn we verplicht binnen één maand na het ingediende verzoek te antwoorden.

Artikel 6 – Aanbiedingen

CrossFit Down to Earth kan u leden mails sturen en andere vormen van content die betrekking hebben op de organisatie. Indien u deze niet wenst te ontvangen, stuur dan een mail naar info@crossfitdowntoearth.nl

Artikel 7 – Bewaartermijn

De termijn dat we jouw gegevens bewaren is nooit langer dan je lidmaatschap, tenzij het nodig is op grond van wettelijke regeling.